محلول لایز OnlyOne

+ دستگاه‌های سل کانتر ORPHEE تنها با یک محلول لایز OnlyOne کار می‌کند

+ محلول لایز OnlyOne فاقد سیانید می‌باشد

+ این محلول علاوه بر دیف، اندازه هموگلوبین را نیز بدست می‌دهد

محصولات مشابه