بیست و پنجمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

چکیده

محورهای این همایش در زمینه های آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل چالش های بالین تا آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه های بالینی، تازه های تشخیصی و مباحث بحث برانگیز در زمینه های آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل پاتولوژی پستان، پاتولوژی زنان، سیتوپاتولوژی، پاتولوژی پوست و  بافت نرم، پاتولوژی گوارش و کبد، پاتولوژی سر و گردن، پاتولوژی دهان، هماتولوژی، میکروب شناسی، بیوشیمی و کنترل کیفی، هموویژلانس و بانک خون، پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی می باشد.

1402/5/9
614
بیست و پنجمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

محورهای این همایش در زمینه های آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل چالش های بالین تا آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه های بالینی، تازه های تشخیصی و مباحث بحث برانگیز در زمینه های آسیب شناسی بالینی و تشریحی شامل پاتولوژی پستان، پاتولوژی زنان، سیتوپاتولوژی، پاتولوژی پوست و  بافت نرم، پاتولوژی گوارش و کبد، پاتولوژی سر و گردن، پاتولوژی دهان، هماتولوژی، میکروب شناسی، بیوشیمی و کنترل کیفی، هموویژلانس و بانک خون، پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی می باشد.