گلبول سفید WBC

چکیده

گلبول سفید یا لوکوسیت ها گلبول سفید یا لوکوسیت ها به انگلیسی White Blood Cell  یا Leukocytes که به اختصار WBC شناخته می شود ، سلبیماریهای عفونی و مهاجمان خارجی نقش دارند . تمام گلبول های سفید خون از سلول های چند توان در مغز استخوان به نام سلول های بنیادی خون ساز تولید و مشتق می شوند . لوکوسیت ها در سرتاسر بدن از جمله خون و دستگاه لنفاوی یافت می شوند . همه گلبول های سفید دارای هسته هستند که آنها را از سایر سلول های خونی که شامل گلبول های قرمز بدون هسته و پلاکت هاهستند را متمایز می کند . گلبول ول های سیستم ایمنی بدن هستند که در محافظت از بدن موجودات در برابر بیماریهای عفونی و مهاجمان خارجی نقش دارند .

1401/7/27
317
گلبول سفید WBC

گلبول سفید یا لوکوسیت ها 

گلبول سفید یا لوکوسیت ها به انگلیسی White Blood Cell  یا Leukocytes که به اختصار WBC شناخته می شود ، سلبیماریهای عفونی و مهاجمان خارجی نقش دارند . تمام گلبول های سفید خون از سلول های چند توان در مغز استخوان به نام سلول های بنیادی خون ساز تولید و مشتق می شوند . لوکوسیت ها در سرتاسر بدن از جمله خون و دستگاه لنفاوی یافت می شوند . همه گلبول های سفید دارای هسته هستند که آنها را از سایر سلول های خونی که شامل گلبول های قرمز بدون هسته و پلاکت هاهستند را متمایز می کند . گلبول ول های سیستم ایمنی بدن هستند که در محافظت از بدن موجودات در برابر بیماریهای عفونی و مهاجمان خارجی نقش دارند . تمام گلبول های سفید خون از سلول های چند توان در مغز استخوان به نام سلول های بنیادی خون ساز تولید و مشتق می شوند . لوکوسیت ها در سرتاسر بدن از جمله خون و دستگاه لنفاوی یافت می شوند . همه گلبول های سفید دارای هسته هستند که آنها را از سایر سلول های خونی که شامل گلبول های قرمز بدون هسته و پلاکت هاهستند را متمایز می کند . گلبول های سفید مختلف معمولا بر اساس اصل و نسب سلولی (سلول های میلوئید یا سلول های لنفاوی) طبقه بندی می شوند . 

گلبول های سفید بخشی از سیستم ایمنی بدن هستند . آن ها به بدن در مبارزه با عفونت و سایر بیماری ها کمک می کنند . انواع گلبول های سفید خون عبارت است از مونوسیت ها ، لنفوسیت ها ،  گرانولوسیت ها (نوتروفیل ها ، ائوزونوفیل ها ، بازوفیل ها) 

در ادامه مطالب بیشتری از انواع گلبول های سفید با جزئیات بیشتر و به همراه عکس ارائه خواهد شد .