اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

چکیده

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد.

1401/6/6
54
اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد.