شماره موبایل
آدرس ایمیل
کدام برند از شرکت سپهرآنالیز در مرکز وجود دارد؟
بعدی
سهولت در ارتباط و سرعت ارائه خدمات پس از فروش را چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
نحوه پیگیری تلفنی مهندسین برای رفع مشکل را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
سرعت عمل در تشخیص و رفع مشکل دستگاه را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
قبلی بعدی
کارشناسان فنی مهندسی تا چه میزان در پاسخدهی به سوالات شما موفق بوده‌اند؟
تسلط کارشناسان، مستندات ارائه شده، میزان توانمندی و تجربه مهندسین شرکت سپهر آنالیز را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
تا چه میزان از نحوه برخورد، پوشش و همکاری پرسنل این شرکت رضایت دارید؟
قبلی بعدی
فاصله زمانی بین ثبت درخواست خدمات تا حضور کارشناس در مرکز را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
عملکرد، دقت و صحت دستگاه را چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
در صورت نیاز به خرید مجدد، مجددا شرکت سپهر آنالیز یا دستگاه مربوطه را انتخاب می‌نمایید‌؟
قبلی بعدی
آیا دستگاه یا شرکت سپهر آنالیز را به دوستان خود برای خرید معرفی می‌نمایید؟
کیفیت ارائه خدمات پس از فروش شرکت سپهر آنالیز را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
اطلاع رسانی‌های شرکت بابت ارائه خدمات فنی نگهداری دستگاه چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟